สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

27 November ,2014

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้าง ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

ตารางการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ตำแหน่งลูกจ้าง ชั้น 1 จำนวน 2 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งประธานกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28 จำนวน 6 ตำแหน่ง [รายละเอียด]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกณ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากพิเศษ
เงินฝากพิเศษโครงการ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์

งบดุล สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2556
  หมายเหตุ   ปี 2557
บาท
  ปี 2556
บาท
 
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 96,521,169.24 84,957,051.25  
  เงินฝากสหกรณ์อื่น 4 901,997.63 1,055,429.20  
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ 6 41,654,013.00 45,931,267.00  
  ลูกหนี้ระยะสั้น-สุทธิ 7 80,339,053.61 74,497,129.83  
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 8 2,097,441.35 1,825,288.20  
  สินค้าคงเหลือ 9 46,677,133.99 61,297,789.72  
  สินค้าขาดบัญชี (อุปโภค-บริโภค)   264,868.97 281,082.40  
  หัก ค่าเผื่อสินค้าขาดบัญชี (อุปโภค-บริโภค)   264,868.97 281,082.40  
                         0.00 0.00  
  สำรองจ่ายโครงการไบโอแก๊ส   24,380486.60 76,677,863.55  
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 18,993,233.76 18,993,233.76  
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   292,571295.42 365,235,052.51  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  เงินลงทุนระยะยาว 5 4,086,500.00 4,026,500.00  
  เงินให้กู้ยืมระยะยาว 6 57,462,632.00 50,726,134.00  
  ลูกหนี้ระยะยาว 7 16,878,049.73 24,550,891.78  
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 536,432,799.35 404,448,423.44  
  สิทธิการใช้ ซอฟแวร์   1,120,729.60 1,423,183.20  
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12 11,977,233.23 13,328,557.87  
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   627,957,943.91 498,503690.29  
  รวมสินทรัพย์   920,529,239.33 863,738,742.80  
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
  เงินกู้ยืมระยะสั้น 12 25,000,000.00 25,000,000.00  
  เจ้าหนี้การค้า   12,393,719.05 8,470,081.68  
  ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14,16 10,587,062.08 10,887,062.07  
  เงินรับฝาก 13 237,059,779.66 213,652,828.69  
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14 7,240,955.42 9,611,680.21  
  รวมหนี้สินหมุนเวียน   267,281,516.21 267,621,662.65  
หนี้สินไม่หมุนเวียน
  เงินกู้ยืมระยะยาว 15 364,264,795.92 363,148,536.70  
  เจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อสินทรัพย์ 16 195,687.36 782,748.92  
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 17 14,999,416.18 18,517,388.77  
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   379,459,899.46 382,448,674.39  
  รวมหนี้สิน  

646,741,415.67

650,070,337.04  
ทุนของสหกรณ์
  ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)    
       หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว   123,703,840.00 108,522,720.00  
  ทุนสำรอง   64,669,689.74 57,636,137.36  
  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 18 12,030,556.03 8,547,271.83  
  กำไรสุทธิประจำปี   73,383,737.89 68,962,276.57  
  รวมทุนของสหกรณ์   273,787,823.66 213,668,405.76  
  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ   920,529,239.33 863,738,,742.80  

หมายเหตุ ประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายนคร ปราชญ์นคร)
ประธานกรรมการ

(นายเผชิญ ชาญสตบุตร)
เลขานุการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2557


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com