สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

13 June ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 และ บ่อที่ 6 [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 46

      

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาสหกรณ์ นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 46
ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยนาย ณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นาย วนิพงศ์ มุณีน้อย นายอำเภอท่า แซะ, นายธีรกุล โอสถ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดชุมพร, นายวิรัช อู่มาลา ผู้ จัดการ ธ.ก.ส. สาขาท่าแซะ และคณะ, นางวัน เพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และคณะ, นายวิเชียร ชาญสตบุตร ผู้อำนวยการนิคม สหกรณ์ท่าแซะ, นายอนันตชัย เกสะวัฒนะ นัก วิชาการสหกรณ์ชำนาญการ, และ ตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัดชุมพร, ชุมนุม สหกรณ์, สหกรณ์ต่างๆ ในเขตจังหวัด ชุมพร, อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร, องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ กำนันตำบล ท่าแซะ, กำนันตำบลท่าข้าม, นายก อบต.คุ ริง, ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 และ ม.18 ต.ท่า แซะ, โรงเรียนประชานิคม 2 และโรงเรียน ชุมชนประชานิคม ร่วมเป็นเกียรติ และ สมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าจากบริษัทเอกชน ห้าง ร้านต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าราคา ประหยัดจากฝ่ายจัดหาสินค้ามาจำหน่าย แผนกสินค้าอุปโภค-บริโภค และแผนก เคมีภัณฑ์ฯ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ นายสมมิตร อินทรวิสัย ตำแหน่ง รอง ประธาน กรรมการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม ได้กล่าว ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ ตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรและทุกคน ร่วมใจกันยืน สงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที กิจกรรมหลักของการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ การรายงาน ผลการดำเนินงานปีบัญชี 2558 ให้สมาชิกได้รับทราบ การพิจารณา แผนงานและงบ ประมาณรายจ่าย ปีบัญชี 2558/2559 การพิจารณาแก้ไขข้อ บังคับ ฯลฯ

การ เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ นิคมท่าแซะ จำกัด ชุดที่ 30 ผลการเลือก ตั้งดังนี้.-
ตำแหน่งประธานกรรมการ ได้แก่
นายสรายุธ สุวรรณพหู ได้คะแนน 747
คะแนน ตำแหน่งกรรมการ 6 คน
ได้แก่
1. นายเสถียร วรรณเลิศ ได้คะแนน 542 คะแนน
2. นายสุพล ยิ่งยุทธ ได้คะแนน 505 คะแนน
3. นายณรงค์ เมฆหมอก ได้คะแนน 470 คะแนน
4. นายประพันธ์ คำหริ่ม ได้คะแนน 440 คะแนน
5. นายสุวรรณ ทองปัสโนว์ ได้คะแนน 437 คะแนน
6. นายนพรัตน์ มีช่างทำ ได้คะแนน 428 คะแนน


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com