สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

13 June ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 และ บ่อที่ 6 [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

โครงการอบรมเกษตรกรผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์”

       วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายบุญส่ง สมบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเกษตรกรผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก สมทบของสหกรณ์ หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคม ท่าแซะ จำกัด นายชูชัย ศรีสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว นาย วิเชียร ชาญสตบุตร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าแซะ นายจรัญ โพธิ์สัตย์ รอง ประธานกรรมการ คนที่ 1 และ นายสัมพันธ์ ตะโกท่า รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ เป็น วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรม เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทำงาน” รุ่นที่ 6 ร่วมด้วย โดยเพิ่มหลักสูตร “ธรรมาภิบาลใน สหกรณ์ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ วินัยและโทษทางวินัย เทคนิคการตรวจสอบกิจการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่/คุณธรรม/ จริยธรรมในการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” มี นาย สัมพันธ์ ตะโกท่า รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ นางสาวอมรรัตน์ อินทรวิสัย หัวหน้าฝ่าย ทรัพยากรบุคคล และนางสาววรรณี คำภูมิวรรณ จป.วิชาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์” จำนวนทั้งสิ้น 82 คน ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ที่ สนใจสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 73 คน และหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” รุ่นที่ 6 จำนวน 35 คน


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com