สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2563

06 June ,2020

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกวดราคารถขนส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วให้สมาชิกสหกรณ์ [รายละเอียด]

ระกวดราคาการจัดจ้างรถบรรทุกขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ CPO [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 44

      

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดงานประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงาน ใหญ่ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากท่านสุกรี พันละบุตร ผู้ ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 44 พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 27 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ผู้ อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าแซะ ตัวแทนจากสหกรณ์ต่างๆ ตัวแทนจากภาครัฐ/ เอกชน และสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการจัดแสดงสินค้า จากบริษัทเอกชน ห้างร้านต่างๆ มากมาย ก่อนเริ่มการประชุม

ได้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 ดังนี้
     1. กรรมการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ นางปณัชญา แสนใจธรรม
     2. ประธานกลุ่มสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ นางสาวจินตนา พนัสนาชี
     3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ นายชัชชัย สงชิต
มอบกระเช้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ให้แก่กรรมการที่พักตามวาระ ได้แก่
     1. นายนคร ปราชญ์นคร
     2. นายไพศาล น้อยสกุล
ได้มีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ผล การเลือกตั้ง ดังนี้

                                                   ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร       ชื่อ -นามสกุล          คะแนน          ลำดับที่ ได้
                   1                       นายบุญส่ง สมบุญ          762                  1
                   2                      นายสมมิตร อินทรวิสัย     710                  2


                                                  ตำแหน่ง กรรมการ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร       ชื่อ -นามสกุล          คะแนน          ลำดับที่ ได้
                   1                      นายจรัญ โพธิ์ สัตย์            785                      1
                   2                      นายเสถียร วรรณเลิศ        784                    2
                   4                       นายอนันท์ พนัสนาชี        711                    3
                   3                       นายนพรัตน์ มีช่างทำ       657                    4
                   9                       นายสุพล ยิ่งยุทธ            587                    5
                   5                       นายชูชัย ศรีสุวรรณ์         577                    6
                   7                       นายสมศักดิ์ เกตุศิริ          522                    7
                   6                       นายเกษม ทองสกุล         483                    8
                  10                     นายอนนท์ บุญล้ำ            419                    9
                   8                       นายเกรียงศักดิ์ มิตรเจริญ   307                    10
                   11                      นายฉัตรชัย บุญมาก          262                  11


                                                   ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร       ชื่อ -นามสกุล                คะแนน          ลำดับที่ ได้
                   3                       นายสุธรรม รักษ์พรหม          1,074                   1
                   1                       นายปราโมทย์ กระจ่างเลิศ       912                   2
                   2                       นายวิษณุ นุ้ยเนาวลักษณ์        889                    3
                   4                       นายสมนึก ชิตรัฐฐา                881                    4
                   5                       นายโสรัส วรรณเผือก              842                    5

และเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลง ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดการจับฉลากแจกของรางวัล จำนวน 300 กว่า รางวัล รายนามผู้ได้รับของรางวัลใหญ่ ดังนี้
รางวัลสร้อยทอง หนัก 2 สลึง จำนวน 1 เส้น ได้แก่
     นางสาวมาเรียม สมาเด๊ะ (ผู้มาประชุมแทนสมาชิกสามัญ) นายมาน สมาเด๊ะ สมาชิกสามัญ กลุ่ม 1 เลข ทะเบียน 0101877
รางวัลสร้อยทอง หนัก 1 สลึง จำนวน 1 เส้น ได้แก่
     น.ส.เสริญ ปานชัน สมาชิกสามัญ กลุ่ม 6 เลขทะเบียน 0602630
รางวัลตู้เย็น มิตซูบิชิ 7.9 คิว 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่
     นายวิรัช นิลงาม สมาชิกสามัญ กลุ่ม 15 เลขทะเบียน 1503648
รางวัลเครื่องซักผ้า LG 10.5 กิโล จำนวน 1 ตัว ได้แก่
     นายสุขุม ทิพเบ็ญจะ สมาชิกสมทบ เลขทะเบียน 9102679
รางวัล โทรทัศน์ LG LED 24 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ได้แก่
     น.ส.จิราวรรณ์ อุ่ยเจริญพงศ์ สมาชิกสมทบ เลขทะเบียน 9102171
รางวัลเก้าอี้นอน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
     1. นายอุทิศ พนัสนาชี สมาชิกสามัญ เลขทะเบียน 0303121
     2. นายจำนงค์ จันทร์เพ็ง สมาชิกสามัญ เลขทะเบียน 0401338
     3. นายณรงค์ศักดิ์ แดงสกล สมาชิกสามัญ เลขทะเบียน 0802887
รางวัลผ้าห่มนวม จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
     1. นายอดุลย์ ไหมนิคม สมาชิกสามัญ เลขทะเบียน 1503052
     2. นางฟาตีมะ ตินา สมาชิกสามัญ เลขทะเบียน 0102662
     3. นางฐิรพร จัตวานิช สมาชิกสมทบ เลขทะเบียน 9102649
     4. นายประยูร บัวครื้น สมาชิกสามัญ เลขทะเบียน 0503536
     5. นางนฤมล ศรีวงษ์ สมาชิกสมทบ เลขทะเบียน 9100800
รางวัลหม้อหุงข้าว SHARP (อุ่นทิพย์) จำนวน 2 ลูก ได้แก่
     1. น.ส.วรรณา ทรงศิริ สมาชิกสามัญ เลขทะเบียน 0103791
     2. นางกาญจนา หะสะเล็ม สมาชิกสมทบ เลขทะเบียน 9101244
พัดลม ฮาตาริ HD-T12M2 จำนวน 2 ตัว ได้แก่
     1. นางสุพรพรรณ วิษณะวาโย สมาชิก สามัญ เลขทะเบียน 0703617
     2. นายปรีชา จันทร์ทอง สมาชิกสามัญ เลขทะเบียน 0402963
รางวัล อื่นๆ อีกกว่า 300 รางวัล


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com