สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 17 เมษายน 2564

17 April ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

ประวัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

Cremation Association

      สมาคมได้จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ 2543 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 13 ปี คณะกรรมการจัดตั้งครั้งแรกมี 12 คน ปัจจุบัน มีคณะกรรมการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 15 คน มีสมาชิก ทั้งสิ้น 1894 คน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556


วัตถุประสงค์

     ประสงค์เพื่อทำการสงเคระห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ และสงเคระห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

 • ต้องบรรลุนิติภาวะ มีอายุไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 • ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่ได
 • มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ
 • ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชุมพร หรือ เป็นสมาชิก
 • สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด หรือ คู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์
 • นิคมท่าแซะ จำกัด หรือ ครอบครัวสมาชิกสมทบสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


หลักฐานในการสมัคร

 • ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com