สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

13 May ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

  วิสัยทัศน์(Vision)

โล่พระราชทาน

วิสัยทัน์ (Vision)


"เป็นผู้นำ  ด้านธุรกิจ  ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก

พลิกการเกษตรสู่อุตสาหกรรม  นำสหกรณ์สู่อาเซียน"


พันธกิจ (Mission)

 1. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 2. การบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. โรงงานแปรรูปมีประสิทธิภาพ
 4. การบริหารจัดการด้านการตลาดมีประสิทธิภาพ

ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ
    สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ลาดเทมีิเนินดินและภูเขาระดับความสูงปานกลาง (135 - 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล) เกิดขึ้นเป็นแห่ง ๆ ทางตอนเหนือและตอนกลางของพื้นที่ลาดเทเล็กน้อยไปางตอนใต้และทางทิศตะวันออก มีอาณาเขตพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ตำบลท่าแซะ ตำบลท่าข้าม ตำบลรับร่อ ตำบลคุริง ตำบลหงษ์เจริญ ตำบลทรัพย์อนันต์ และอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรประวัติของสหกรณ์นิคมท่าแซะ

    สหกรณ์นิคมท่าแซะก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2506 ได้รวบรวมราษฎร์ที่อ่อนแอทางเศรษฐกิจ ผู้ไม่มีที่ดินทำกินเป็น ของตนเอง หรือมีแต่ไม่พอ เพียงให้เข้ามาก่อสร้างทำกินในที่ดินที่ทางราชการจัดสรรให้โดยผ่าน การคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ซึ่งแต่งตั้งโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อพยพ ครอบครัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรดำเนินการแนะนำให้ ผู้ครอบครองที่ดินทำกินโดย ถูกต้องตากฎหมายแล้วรวบรวมรายชื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์นิคมตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2511 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2514 ชื่อว่า" สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด" มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 439 ครอบครัว

    ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ลาดเทมีเนินดินและภูเขาระดับความสูงปานกลาง (135-200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ) เกิดขึ้นเป็นแห่งๆ ทางตอนเหนือและตอนกลางของพื้นที่ ลาดเทเล็กน้อยไปทาง ตอนใต้และทางทิศตะวันออก มีอาณาเขตพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ ตำบลท่าแซะ ตำบลท่าข้าม ตำบลรับร่อ ตำบลคุริง ตำบลหงษ์เจริญ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

โล่พระราชทาน

ชื่อ ประทและที่ตั้งสำนักงาน

 1. ชื่อ          - สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
 2. ประเภท    - สหกรณ์นิคม
 3. ที่ตั้งสำนักงาน(ใหญ่)    
  - เลขที่ 50 หมู่ 13 ตำบล.ท่าแซะ อำเภอ.ท่าแซะ จังหวัด.ชุมพร โทร. 077-622059 ต่อ 121 แฟกซ์ 077-622062
 4. ที่ตั้งสำนักงานสาขาที่ 1 สาขาปากด่าน    
  - เลขที่ 64/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร. 089-8668673
 5. ที่ตั้งสำนักงานสาขาที่ 2 สาขาดินก้อง    
  - เลขที่ 110/1 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร. 081-7873910
 6. ที่ตั้งสำนักงานสาขาที่ 3 สาขาท่าลานทอง    
  - เลขที่ 202 หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร. 087-8908119
 7. ที่ตั้งโรงงาน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์    
  - เลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร. 086-2687500
 8. ท้องที่ดำเนินการ    -ท่องที่จังหวัดชุมพร

  สหกรณ์ฯ กับรางวัลพระราชทาน


โล่พระราชทาน

       สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ที่วันนี้ได้บรรลุสู่เป้าหมายหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 ประเภทสหกรณ์นิคม โดยมีนายบุญส่ง สมบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีสนามหลวง

        สหกรณ์ท่าแซะก่อตั้งเมื่อ 1ก.พ.2514 มีสมาชิกแรกตั้ง 439 ครอบครัว นำโดยนายวารี พรหมศิริ เป็นประธานรรมการคนแรกุนดำเนินงาน 1,9620 บาท ได้รวมตัวก่อตั้งด้วยความพยายามและความอุตสาหะ ของอุดมการณ์ หลักการวิธีการของสหกรณ์ในการช่วยเหลือมวนสมาชิกให้ได้รับความสุขและความมั่นคงในชีวิต

        เวลาพ้นผ่านไป 15 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างโอกาสเพิ่มในทางเศรษฐกิจ และชีวิตแก่สมาชิกด้วยแนวทางคิดบริการ ตามหลักการสหกรณ์ที่สร้างสรรค์ เพื่อสู่การเป็นผู้นำ” เมื่อปี พ.ศ. 2529 สมาชิก”สหกรณ์นิคมท่าแซะ”นำโดย นายเหื้อง ทองรอด ประธานกรรมการฯ ในขณะนั้น ได้ชื้นชมแสดงความยินดี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรก

        เมื่อ พ.ศ. 2532 ชุมพรได้ประสบวาตภัย พายุใต้ฝุ่นเกย์ ได้พัดกระหน่ำ สร้างความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ให้กับสมาชิกทุกรายของสหกรณ์ฯแต่ด้วยความมุมานะ กอปรกับได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ทำให้สหกรณ์ฯลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง มีการพัฒนากิจการให้ก้าวไกล เร่งฟื้นฟูแต่รอบคอบ เพื่อให้ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลง และด้วยความร่วมมือของมวลสมาชิก คณะกรรมการทุกชุดและเจ้าหน้าที่ทุกคน สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด วันนี้สามารถสร้างผลกำไรทะลุเป้าและสมาชิกมีรายได้มั่นคง พร้อมทั้งมีความเข้มแข็งยั่งยืน จึงไม่แปลกใช่หรือไม่ กับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ ปี2553 ที่คู่ควรจะได้รับ...อย่างภาคภูมิใจ "

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com